การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี

หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรร หรือตัดจำนวนให้น้อยลงก็ดี ยอดเงินจำนวนดังกล่าว ให้สมทบเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น