การจ่ายเงินปันผลตามหุ้นของสหกรณ์แต่ละประเภท

          กฎกระทรวงออกตาม พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 การจ่ายเงินปันผลตามหุ้นของสหกรณ์แต่ละประเภท ให้จ่ายได้ ไม่เกินร้อยละ 10  ต่อปี