สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 จำนวน 13 ทุน