โครงการอบรมสมาชิกสหกรณ์ประจำปี 2558 หลักสูตร “สหกรณ์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558

โครงการอบรมสมาชิกสหกรณ์ประจำปี 2558 หลักสูตร “สหกรณ์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 สหกรณ์จัดอบรมให้ความรู้สมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ผู้เข้าอบรม จำนวน 111 คน ณ ห้องตะนาวศรี โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ โดย นายวงค์ธารินทร์ พรหมรักษ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้