ประมวลภาพโครงการทัศนศึกษาและดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 28 – 31 มกราคม 2559