สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2559 100 ปีสหกรณ์ไทย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์