เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้จัดให้ สมาชิกลงคะแนนสรรหากรรมการ เพื่อนำผลการสรรหาเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เป็นคณะ กรรมการดำเนินการประจำปี 2560 สมาชิกลงคะแนนกันคับคั่ง หลังปิดหีบบัตร คณะอนุกรรมการสรรหา