โครงการทัศนศึกษาและดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2560