เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลปัตตานี จำกัด เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ กับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ พร้อมต้อนรับ