สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560