วันที่ 24 มิถุนายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ กับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ พร้อมต้อนรับ