สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้รับการคัดเลือก ประเมินผลงาน ได้รับรางวัล “สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน” ในปี 2562 และได้มีพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563

ตามที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้มีนโยบายมอบรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. ให้กับสหกรณ์สมาชิกที่มีการบริหารจัดการในเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่ดี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับสหกรณ์ และสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้รับการคัดเลือก ประเมินผลงาน ได้รับรางวัล “สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน” ในปี 2562 และได้มีพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 โดยมีนายสมชาย รตนอารี เลขานุการ ชสอ. นายแพทย์ทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ร่วมกันเปิดป้าย พร้อมทั้งได้รับเกียรติ จากนายแพทย์อภิวัฒน์ บัณฑิตย์ชาติ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ นายวงศ์ธารินทร์ พรหมรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสุรินทร์ บัวงาม ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด และนายโกวิท เกตุงาม กรรมการ ชสอ. ร่วมในพิธี ตลอดกรรมการ สอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการและสมาชิกสหกรณ์ ร่วมพิธีเปิดป้ายดังกล่าวด้วย