วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ รพ. ประจวบคีรีขันธ์ จำกัด โดย นายแพทย์ทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์ ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้จัดการ มอบเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ รพ. ประจวบคีรีขันธ์ จำกัด โดย นายแพทย์ทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์ ประธานกรรมการ  กรรมการ และผู้จัดการ มอบเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) จำนวนเงิน 1,050,487.80 บาท และมอบเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) จำนวนเงิน 600,000.00 บาท  แก่ทายาทผู้รับประโยชน์ ของนางศศิชา  อุดมผล