วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 สหกรณ์มีกำไรสุทธิประจำปี จำนวนเงิน 21,966,188.20 บาท ที่ประชุมมีมติจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นเงินปันผล อัตราร้อยละ 5.5 เฉลี่ยคืนร้อยละ 8 สมาชิกเข้าประชุมใหญ่จำนวน 626 คน จากสมาชิกทั้งหมด 700 คน และได้จัดให้สมาชิกลงคะแนนสรรหากรรมการ โดยเครื่องลงคะแนนเพื่อนำผลการสรรหาเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เป็นคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2564