ประมวลภาพโครงการทัศนศึกษาและดูงาน จ.เชียงราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จำกัด เมื่อวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2558