ประกาศสหกรณ์

 1. ประกาศ กำหนดการให้บริการแก่สมาชิก pdf (Download)
 2. ประกาศ การดำรงตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 44pdf (Download)
 3. ประกาศ ปรับลดการถือค่าหุ้นรายเดือน ภายใต้แผนกลยุทธ์สหกรณ์
 4. ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการให้เงินกู้แก่สมาชิก pdf [Download]
 5. ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ pdf [Download]
 6. ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ pdf [Download]
 7. ประกาศ หลักเกณฑ์การพิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิก ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 pdf [Download]
 8. ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ประเภทเงินกู้สามัญของสมาชิก ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 pdf [Download]
 9. ประกาศ กำหนดค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าปรับ และการให้เงินกู้แก่สมาชิกที่เคยลาออกและสมัครใหม่ pdf [Download]
 10. ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ประเภทเงินกู้สามัญแก่สมาชิก ฉบับที่ 1/2559 pdf [Download]
 11. ประกาศ การให้บริการสมาชิกสมทบ pdf [Download]
 12.  ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ (ผู้รับบำเหน็จบำนาญรายเดือน) pdf [Download]
 13. ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ pdf [Download]
 14. ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ pdf [Download]
 15. ประกาศ หลักเกณฑ์การพิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิก ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2561 pdf [Download]
 16. ประกาศ หลักเกณฑ์การพิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ (ผู้รับบำเหน็จบำนาญรายเดือน) ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2561 pdf [Download]
 17. ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ประเภทเงินกู้สามัญแก่สมาชิก pdf [Download]
 18. ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ pdf [Download]
 19. ประกาศ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสำหรับผู้เกษียณอายุและลาออกจากราชการ หรืองานประจำ pdf [Download]
 20. ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น pdf [Download]
 21. ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการให้เงินกู้แก่สมาชิก pdf [Download]
 22. ประกาศ กำหนดปรับลดอัตราดอกเบี้ยการให้เงินกู้แก่สมาชิก pdf [Download]
 23. ประกาศ  การรับฝากเงินฝากออมทรัพย์ โครงการ2pdf(Download).
 24. ประกาศ เรื่องการสอบทานหุ้น หนี้ เงินฝาก และการค้ำประกันเงินกู้ ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ PKH ของสหกรณ์
 25. ประกาศ การรับสมัครสรรหาประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์
 26. ประกาศ การรับสมัครสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์