รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

ชุดที่ 44  ประจำปี  2565

ชุดที่ 43  ประจำปี 2564   

ชุดที่ 42  ประจำปี  2563

 • ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 25 ธันวาคม 2562 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 29 มกราคม 2563 pdf [Download]
 • ครั้งที่ ุ6/2563 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 29 เมษายน 2563 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 13/2563 วันที่ 24 มิถุนายน 2563 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 14/2563 วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 16/2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 17/2563 วันที่ 29 กันยายน 2563 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 19/2563 วันที่ 28 ตุลาคม 2563 pdf [Download]

ชุดที่ 41  ประจำปี 2562

 • ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 27 ธันวาคม 2561 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 30 มกราคม 2562 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 27 มีนาคม 2562 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 29 เมษายน 2562 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 26 มิถุนายน 2562 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 29 สิงหาคม 2562 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 26 กันยายน 2562 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 14/2562 วันที่ 30 ตุลาคม 2562 pdf [Download]

ชุดที่ 40  ประจำปี  2561  

 • ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 28 ธันวาคม 2560 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 29 มกราคม 2561 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 27 มีนาคม 2561 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 26 เมษายน 2561 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 27 มิถุนายน 2561 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 28 สิงหาคม 2561 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 13/2561 วันที่ 27 กันยายน 2561 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 15/2561 วันที่ 30 ตุลาคม 2561 pdf [Download]

ชุดที่ 39   ประจำปี  2560

 

 • ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 26 ธันวาคม 2559 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 26 มกราคม 2560 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 23 กุมภมพันธ์ 2560 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 28 มีนาคม 2560 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 25 เมษายน 2560 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 26 มิถุนายน 2560 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 29 สิงหาคม 2560 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 12/2560 วันที่ 26 กันยายน 2560 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 14/2560 วันที่ 27 ตุลาคม 2560 pdf [Download]

ชุดที่ 38  ประจำปี  2559

 • ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 30 ธันวาคม 2558 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 22 มกราคม 2559 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 29 มีนาคม 2559 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 28 เมษายน 2559 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 28 มิถุนายน 2559 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 12/2559 วันที่ 31 สิงหาคม 2559 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 13/2559 วันที่ 22 กันยายน 2559 pdf [Download]
 • ครั้งที่ 14/2559 วันที่ 25 ตุลาคม 2559 pdf [Download]

ชุดที่ 37  ประจำปี  2558