เจ้าหน้าที่สหกรณ์

Somyod

นายสมยศ คงสุขไทย
ผู้จัดการสหกรณ์
Matwita Wannadee Atchara
นางสาวมัทวิธา แก้วแจ่มใส
099-0021024
ผู้ช่วยผู้จัดการ
นางวรรณฎี  เกลี้ยงมน
086-6265135
เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวอัจฉรา กาญจนประดิษฐ์
061-2977797
เจ้าหน้าที่ธุรการ