คณะกรรมการดำเนินการ

 

นายนพรัตน์ ตั้งหลักมั่นคง

นายนพรัตน์ ตั้งหลักมั่นคง
ประธานกรรมการ
Udomsak
นายจุมพล  ฟูเจริญ
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายอุดมศักดิ์ แสงวณิช
รองประธานกรรมการคนที่ 2
Phikun Sisaman Chanwit

นางพิกุณ แต้มแก้ว
เลขานุการ

นางศรีสมาน บุญมีโชติ
เหรัญญิก
นายชาญวิทย์ กรนานันท์
กรรมการ
Phiraphan  Nong Ratchani
นายพีระพันธ์  โกมล
กรรมการ
น.ส.น้อง เจริญศิลป์
กรรมการ
นางรัชนี ป้านนาค
กรรมการ
Benchamat Saing Sunan
น.ส.เบญจมาศ ชิวปรีชา
กรรมการ
นางสอิ้ง บุญอภิบาลนุกูล
กรรมการ
นางสุนันท์ วงษ์อยู่น้อย
กรรมการ
Chongchit  Artis Wasu
นางจงจิตร์ จันทร์ดี
กรรมการ
นายอธิศ พุกโพธิ์
กรรมการ
นายวสุ แสงเดช
กรรมการ