ระเบียบ / ข้อบังคับสหกรณ์

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด พ.ศ. 2561 pdf [Download]

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 pdf [Download]


ระเบียบ » กรรมการ

 • การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2561 pdf [Download]
 • การใช้ทุนสาธารณะประโยชน์ พ.ศ.2561 pdf [Download]
 • การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารสหกรณ์ พ.ศ.2561 pdf [Download]
 • วิธีการสรรหากรรมการดำเนินการ พ.ศ.2553 pdf [Download]
 • การไปปฏิบัติงาน การยืมเงินทดรองและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2561 pdf [Download]
 • การใช้เงินทุนสะสมเพื่อการพัฒนากิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2561 pdf [Download]
 • วิธีการสรรหากรรมการดำเนินการ พ.ศ.2553  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2555 pdf [Download]
 • การจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ.2561 pdf [Download]
 • วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2561 pdf [Download]
 • การใช้รถจักรยานยนต์ การเก็บรักษา และการซ่อมบำรุง พ.ศ.2561 pdf [Download]
 • ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ พ.ศ. 2561 pdf [Download]


ระเบียบ » เจ้าหน้าที่

 • เจ้าหน้าที่และข้อบังคับการทำงาน พ.ศ.2561 pdf [Download]
 • บัญชีอัตราเงินเดือนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ (เอกสารแนบท้าย ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับการทำงาน พ.ศ.2561pdf [Download]


ระเบียบ » สมาชิกสหกรณ์


ระเบียบ » เงินฝาก


ระเบียบ » เงินกู้


ระเบียบ » สวัสดิการสมาชิก

 • ทุนสวัสดิการอุบัติภัย พ.ศ.2561 pdf [Download]
 • การใช้เงินทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาและอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ. 2561 pdf [Download]
 • ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2561 pdf [Download]
 • ทุนสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2561 pdf [Download]
 • ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2564 pdf [Download]
 • ทุนสวัสดิการบำเหน็จเกษียณอายุ พ.ศ. 2564
 • ทุนสวัสดิการบำเหน็จเกษียณอายุ พ.ศ. 2561 pdf [Download]
 • การใช้เงินทุนสะสมเพื่อการพัฒนากิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2563 pdf [Download]
 • ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2563 pdf [Download]