ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด

         สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2523 เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ กพธ 48/2523 เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 7700000425531 สำนักงานตั้งอยู่ที่ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ถนนพิทักษ์ชาติ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

         สืบเนื่องจากข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ โดยความร่วมมือจากสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เริ่มการจัดตั้งสหกรณ์ ประเภทออมทรัพย์ขึ้นในหมู่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ มีวัตถุประสงค์ในการออมทรัพย์ เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก ในระยะแรกตั้งรวบรวมสมาชิกได้ 123 คน ทุนเรือนหุ้นครั้งแรกจำนวน
16,220 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน 2,560 บาท รวมเป็นเงินทุนเมื่อแรกตั้งจำนวน 18,780 บาท และได้มีการประชุมใหญ่เพื่อจัดตั้งสหกรณ์เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2523 ผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกเข้าประชุม 77 คน เพื่อพิจารณาข้อบังคับและดำเนินการขอจดทะเบียนสหกรณ์ ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง นายแพทย์สุชาติ บุรพัฒน์ และคณะรวม 10 คน เป็นผู้จัดตั้งสหกรณ์ ประกอบด้วย

 1. นายแพทย์สุชาติ บุรพัฒน์ เป็นประธานกรรมการ
 2. นายแพทย์สนิท อาชีพสมุทร เป็นรองประธานกรรมการ
 3. นางเรวดี ภู่เจริญ เป็นเหรัญญิก
 4. นางสุรีย์ วงศ์เพชรเขียว เป็นเลขานุการ
 5. นายแพทย์ราชย์ ประดิษฐ์สถาวงษ์ เป็นกรรมการ
 6. น.ส.ศรีกุหลาบ ตั้งจิตรตระกูล เป็นกรรมการ
 7. น.ส.พยงค์ สายหยุดทอง เป็นกรรมการ
 8. นางสุดใจ ศุภจรรยา เป็นกรรมการ
 9. นางฉลวย ภู่สีเขียว เป็นกรรมการ
 10. นายสาย จันทรขจร เป็นกรรมการ

เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

 1. นายพล ภู่ระย้า สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 2. นางประเยาว์ พุทธินันท์ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
 3. นายสำราญ เรืองวิชา เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์

เมื่อได้รับการจดทะเบียนสหกรณ์ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ เดือน เมษายน 2523 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน