ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสหกรณ์

แบบฟอร์มทั่วไป

 • ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์
 • หนังสือแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์
 • หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
 • แบบแสดงความประสงค์ขอเลือกรับบำเหน็จ  บำเหน็จรายเดือน ของลูกจ้างประจำ
 • แบบแสดงความประสงค์ขอปฏิเสธการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
 • หนังสือขอไถ่ถอนโฉนดการจำนองที่ดิน

แบบฟอร์มคำขอกู้

 • คำขอกู้เงินพิเศษ
 • คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
 • คำร้องแนบเอกสารขอกู้
 • คำขอกู้สามัญ

แบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้ง / หนังสือยินยอม

 • หนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์
 • หนังสือยินยอมให้เปิดเผยรายละเอียดบุคลากร
 • หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน เพื่อปรับโครงสร้างหนี้
 • หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระค่าหุ้น ชำระหนี้สหกรณ์
 • หนังสือยินยอมให้สหกรณ์หักเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ชำระเบี้ยประกันและหรือเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า