วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย

วิสัยทัศน์


เป็นองค์กรทางการเงินที่มีความมั่นคงได้มาตรฐาน บริหาร
และบริการเป็นเลิศเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและสังคม

 


พันธกิจ


  1. ส่งเสริมให้บุคลากรและครอบครัวได้เป็นสมาชิกอย่างทั่วถึง

  2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

  3. ส่งเสริมสวัสดิการสมาชิกและสาธารณะประโยชน์

  4. ประสานงานความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร

 


วัตถุประสงค์ / กลยุทธ์


วัตถุประสงค์ที่ 1 : เพื่อให้บุคลากรในสังกัด คู่สมรส บิดามารดาและบุตรได้เป็นสมาชิกสหกรณ์อย่างทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ 1.1 เพิ่มสมาชิกสามัญ
* กิจกรรมประชาสัมพันธ์สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่
* กิจกรรมเชิญชวนเจ้าหน้าที่ปัจจุบันที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก
กลยุทธ์ที่ 1.2 เพิ่มสมาชิกสมทบ
* กิจกรรมประชาสัมพันธ์,แผ่นพับ

วัตถุประสงค์ที่ 2 : เพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานตามแนวทางสหกรณ์มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาระบบขององค์กรให้ได้มาตรฐานตามแนวทางสหกรณ์มาตรฐาน
* กิจกรรมปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับให้มีความทันสมัย
* พัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการให้เข้มแข็ง
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้อย่างเหมาะสม
* จัดทำเว็บไซต์
* จัดทำโครงการการรักษาความปลอดภัยระบบฐานข้อมูลและทรัพย์สิน
* อบรมการใช้โปรแกรมที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์ที่ 3 : เพื่อพัฒนาบุคลากรและสมาชิกให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีต่อกระบวนการสหกรณ์
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาบุคลากรและสมาชิกให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ต่อกระบวนการสหกรณ์
* จัดเวทีเสวนาปัญหา
* จัดบรรยายวิชาการกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
* จัดสัมมนาวิชาการประจำปีและถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ต้นแบบแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับคณะกรรมการ, เจ้าหน้าที่ และสมาชิก ปีละ 1 รุ่น
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบบริการให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการ
* ปรับปรุงสถานที่ทำงานให้เอื้อต่อการบริการ
* ปรับปรุงเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ให้มีความสดใส เป็นระเบียบ 
กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

วัตถุประสงค์ที่ 4 : เพื่อส่งเสริม ประสานงานกับเครือข่ายและสังคม
กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือแก่สมาชิกและสาธารณะประโยชน์
* การมอบความช่วยเหลือแก่สมาชิกกรณีประสบภัย
* กิจกรรม Big Cleaning Day
* กิจกรรมซ้อมแผนอุบัติภัย
กลยุทธ์ที่ 4.2 จัดระบบการประสานงานกับเครือข่ายสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
* จัดทำทะเบียนเครือข่ายสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง