รับเงินฝากจากสมาชิก (ประเภทออมทรัพย์พิเศษ)

  • เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 1,000.- บาท
  • อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ตามประกาศของสหกรณ์ ( ปัจจุบันร้อยละ 4 ต่อปี )
  • ไม่เสียภาษีจากดอกเบี้ยเงินฝาก
  • มีเงื่อนไขในการถอน ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียนการถอน แต่หากถอนเกินกว่า 1 ครั้ง ครั้งต่อไปสหกรณ์คิดค่าธรรมเนียมการถอนในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 50 .- บาท
  • สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยทบเข้าเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  • ทุกวันที่ 30 กันยายน ให้สมาชิกยื่นสมุดคู่ฝากเพื่อสหกรณ์บันทึกรายการดอกเบี้ยให้