ให้สมาชิกถือหุ้นรายเดือน

  • ถือหุ้นตามเงินได้รายเดือน (ขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า 200.- บาท)
  • จะเพิ่มหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่จะงดส่ง / ลดหุ้นได้เมื่อไม่มีหนี้
  • มูลค่าหุ้น ๆละ 10 บาท มูลค่าหุ้นอาจลดลงได้กรณีสหกรณ์มีการขาดทุนและขาดทุนสะสมเกินกว่าทุนสำรองที่มีอยู่