การกำหนดให้สมาชิกทำประกันแทนการใช้บุคคล

การกำหนดให้สมาชิกทำประกันชีวิต การดำเนินการดังกล่าว เป็นเรื่องระหว่างผู้ให้กู้ (สหกรณ์) และผู้ขอกู้ (สมาชิก) ที่จะตกลงให้มีการทำประกันชีวิต เพื่อค้ำประกันเงินกู้ จึงอยู่ในข่ายที่สหกรณ์กระทำได้ และไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535