การนำหุ้นมาเป็นหลักประกัน

หุ้น หรือทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ที่สมาชิกถือนั้น เป็น “ทุนของสหกรณ์ “
สหกรณ์ (เจ้าหนี้) ยอมให้สมาชิก ( ลูกหนี้ ) เอาทรัพย์ของสหกรณ์(เจ้าหนี้) ประกันหนี้ทำไม่ได้ แต่
การนำหุ้นมาเป็นหลักประกันที่สหกรณ์สามารถดำเนินการได้ เพราะ สิทธิเรียกร้องในค่าหุ้น หากสมาชิกไม่ชำระหนี้
1. ให้พ้นจากสมาชิกภาพ กรรมสิทธิ์ในค่าหุ้นคืนสมาชิกดังเดิม
2. สหกรณ์สามรถใช้สิทธิขอหักกลบลบหนี้กับสมาชิกผู้กู้ได้