การมอบอำนาจ

ตามมาตรา 51 แห่ง พระราชบัญญัติสหกรณ์ 2542 บัญญัติให้คณะกรรมการดำเนินการและผู้จัดการ เป็นผู้แทนในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ดังนั้น คณะกรรมการจึงเป็นผูแทนนิติบุคคล และเป็นแสดงออกถึงความประสงค์ของนิติบุคคลตาม ป.พ.พ. มาตรา 70 ดังนั้น คณะกรรมการจะมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่กรรมการ หรือผู้จัดการ หาได้ไม่