การหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์

          ตามมาตรา 42 /1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ เมื่อสมาชิกได้ทำความยินยอมเป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์ ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ หรือนายจ้างในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่สมาชิกปฏิบัติหน้าที่อยู่ หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง เพื่อชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตามจำนวนที่สหกรณ์แจ้งไป
          การหักเงินตามวรรคหนึ่ง ต้องหักให้สหกรณ์เป็นอันดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ประกอบกับ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547 กำหนดให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็นสวัสดิการในส่วนราชการที่ทางราชการต้องส่งเสริมและสนับสนุนด้วย จึงควรต้องได้รับการหักชำระค่าหุ้นและหนี้เงินกู้ก่อนหนี้สินอื่นลำดับต่อจากหนี้สินส่วนราชการ ( หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201 / 424 ลงวันที่ 8 กันยายน 2551 )