กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

        ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากไม่เกิน ร้อยละ 7 ต่อปี