ตั๋วสัญญาใช้เงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน สหกรณ์สามารถออกตั๋วสัญญาใช้เงินได้ด้วยกรณี

  • ออกเพื่อเป็นหลักฐานการรับฝากเงิน
  • ออกเพื่อเป็นหลักฐานการกู้เงิน
  • ออกเพื่อการขาย