วงเงินกู้ยืมที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

          วงเงินกู้ยืมที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ไว้สำหรับปีสิ้นสุดทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2558  เป็นจำนวน ไม่เกิน 120,000,000.- บาท  ซึ่งสหกรณ์จะก่อหนี้ผูกพันกับบุคคลภายนอกได้ไม่เกินวงเงินที่นายทะเบียนสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบไว้