สภาพแห่งทุนสำรอง

ทุนสำรองเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกันไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้จะถอนจากบัญชีได้เพื่อชดเชยการขาดทุนเท่านั้น