สวัสดิการสำหรับสมาชิก

1. สวัสดิการบำเหน็จเกษียณอายุ

  • จ่ายให้สมาชิกเมื่อพ้นจากราชการหรืองานประจำเว้นแต่เหตุเสียชีวิต
  • เป็นสมาชิก 5 – 10 ปี จ่าย 5% ของหุ้นที่มีอยู่
  • เป็นสมาชิก 11 – 20 ปี จ่าย 10 % ของหุ้น
  • เป็นสมาชิก 20 ปี ขึ้นไป จ่าย 15 % 
  • สูงสุดจ่ายให้ไม่เกิน 15,000.- บาท อนึ่ง สมาชิกที่มีหุ้นไม่ถึง 10,000.- บาท จะไม่ได้รับสวัสดิการ สมาชิกมีหุ้นเกินกว่า 100,000.– บาท ให้ได้รับในมูลค่าหุ้น 100,000.- บาท

2. สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม

  • จ่ายให้สมาชิก ตามหลักเกณท์
  • เป็นสมาชิกต่ำกว่า 5 ปี จ่ายให้ 5,000.- บาท
  • เป็นสมาชิกเกินกว่า 5 ปี จ่ายให้ 5 % ของเงินค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่แต่ไม่ต่ำกว่าจำนวน 5,000.- บาท และไม่เกิน 10,000.- บาท อนึ่ง มูลค่าหุ้นที่เกิดจาการซื้อหุ้นเพิ่มเป็นครั้งคราวไม่คำนวณให้ เว้นแต่การเพิ่มหุ้นนั้นเป็นมูลค่าหุ้นที่มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. สวัสดิการอุบัติภัย

  • จ่ายให้สมาชิกในกรณีเกิดอุบัติภัยต่าง ๆ ขึ้นกับสมาชิกวงเงินตาม ความจำเป็นและเหมาะสม และต้องไม่เกินเงินทุนสวัสดิการอุบัติภัยที่สหกรณ์มีอยู่

4. สวัสดิการสมาชิก บิดา มารดา บุตร คู่สมรส สมาชิกถึงแก่กรรม

  • จ่ายเป็นค่าพวงหรีดมูลค่า 500.- บาท