หลักประกันเงินกู้

  1. บุคคลค้ำประกัน
  2. ค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่
  3. เงินฝากในสหกรณ์
  4. อสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นประกัน