สิทธิของสมาชิกสมทบ

สิทธิสมาชิกสมทบ มีดังนี้

  1. สะสมเงินค่าหุ้นกับสหกรณ์ (ได้รับเงินปันผล)
  2. ฝากเงินกับสหกรณ์ (ได้รับดอกเบี้ย)
  3. กู้เงินจากสหกรณ์ กู้ได้เพียง 90 %ของหุ้นมีอยู่
  4. เป็นหลักประกัน (ได้รับเงินเฉลี่ย ) 
  5. ได้รับสวัสดิการต่างๆที่สหกรณ์จัดให้มี 

สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิ ดังนี้

  1. ไม่มีสิทธิในการนับถือเป็นองค์ประชุม
  2. ไม่มีสิทธิออกเสียงใด ๆ อันเกี่ยวกับสหกรณ์
  3. ไม่มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ดังนั้น การลงคะแนนสรรหากรรมการ (เลือกตั้งกรรมการ) ถือเป็นการใช้สิทธิออกเสียงของสมาชิก เมื่อสมาชิกสมทบลงคะแนนเลือกตั้งไม่ได้ ย่อมไม่มีสิทธิรับค่าตอบแทน