สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด มอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้บุตรสมาชิกจนจบปริญญาต่อเนื่อง จำนวน 1 ทุน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558