การลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการปี 2559 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้จัดให้สมาชิกลงคะแนนสรรหากรรมการ เพื่อนำผลการสรรหาเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เป็นคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2559 สมาชิกลงคะแนนกันคึกคัก หลังปิดหีบบัตรคณะอนุกรรมการสรรหานับคะแนนทันทีเสร็จสิ้น เมื่อเวลา 17.00  น.