การประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน สิงหาคม 2558

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 สหกรณ์จัดประชุมคณะกรมการดำเนินการชุดที่ 37 ครั้งที่ 13/2558 เพื่อพิจารณาการดำเนินงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายประกอบ เผ่าพงศ์ สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นายบุรินทร์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และนายนพรินทร์  สุวรรณรัตน์ นิติกรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมสามอ่าว โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์