สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาและดูงาน สอ.ครูเพชรบูรณ์ จำกัด ระหว่าง 28-31 ม.ค.59 โปรดติดต่อสหกรณ์

แจ้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ทราบ
      สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาและดูงาน สอ.ครูเพชรบูรณ์ จำกัด ระหว่าง 28-31 ม.ค.59 โปรดติดต่อสหกรณ์ เพื่อดำเนินการ

1. สมาชิกผู้พัก 4 ท่าน /หลัง ชำระเงินเพิ่ม จำนวน 1,600 บาท
    มัดจำแล้ว 1,000 บาท ชำระเงินเพิ่ม จำนวน 600 บาท
2. สมาชิกผู้พัก 2 ท่าน /หลัง ชำระเงินเพิ่ม จำนวน 1,800 บาท
    มัดจำแล้ว 1,000 บาท ชำระเงินเพิ่ม จำนวน 800 บาท
3. ผู้ติดตามพัก 4 ท่าน /หลัง (ชำระเงิน 4,900 บาท)
    มัดจำแล้ว 2,000 บาท ชำระเงินเพิ่ม จำนวน 2,900 บาท
4. ผู้ติดตามพัก 2 ท่าน /หลัง (ชำระเงิน 5,100 บาท)
    มัดจำแล้ว 2,000 บาท ชำระเงินเพิ่ม จำนวน 3,100 บาท

กำหนดชำระเงิน ตามจำนวนเงินเพิ่ม ตาม 1-4 ตั้งแต่วันที่ 5-10 มกราคม 2559 เท่านั้น

โทร. ….3518, 032-611-625