มอบเงินสงเคราะห์ ให้ทายาทนางรินทรฤดี รัตตมณี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559