ประกาศ ผลคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการปี 2560

     ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2560 และให้มีการลงคะแนนสรรหา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 นั้น
     บัดนี้ การดำเนินการสรรหาได้เสร็จสิ้นลง คณะอนุกรรมการสรรหาได้รายงานผลการสรรหากรรมการแล้ว จึงประกาศผลคะแนนสรรหา โดยเรียงตามลำดับคะแนน ดังเอกสารที่แนบมานี้