ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ ไปใช้สิทธิลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องปรึกษาด้านสุขภาพ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก

600809