โครงการทัศนศึกษาและดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2560