วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ รพ. ประจวบคีรีขันธ์ จำกัด โดย ทพ.นพรัตน์ ตั้งหลักมั่นคง ประธานกรรมการ มอบเงินสงเคราะห์ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) จำนวนเงิน 1,070,859.00 บาท แก่ทายาทผู้รับประโยชน์ ของนางนวลฉวี จันทร์อุดม