วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด โดย ทพ. นพรัตน์ ตั้งหลักมั่นคง ประธานกรรมการ และผู้จัดการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ ของกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) จำนวน 1,000,000.00 บาท แก่ทายาทผู้รับประโยชน์ของนางนวลฉวี จันทร์อุดม