เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้จัดให้สมาชิกลงคะแนนสรรหากรรมการ เพื่อนำผลการสรรหาเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เป็นคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2561