เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ออมทรัพย์ ปี 2562 หลักสูตร “การพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์”

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ออมทรัพย์ ปี 2562 หลักสูตร “การพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์” นายแพทย์ทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์ ประธานกรรมการเป็นประธานเปิดการประชุม โดยสหกรณ์ได้รับความกรุณาจากวิทยากร อาจารย์บรรจบ สงฤทธิ์ บรรยายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการดำเนินการ และอาจารย์สุพจน์ หนูเกลี้ยง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงปทุมวัน บรรยายด้านกฎหมายที่ผู้บริหารสหกรณ์พึงรู้ ซึ่งมีกรรมการและเจ้าหน้าที่จาก สหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมโครงการนี้ด้วยรวมจำนวน 40 คน