ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคีรีขันธ์ ชั้น 5 เปิดลงชื่อเข้าประชุม ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป
popup 621108