สหกรณ์ฯ ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ ทัศนศึกษาดูงาน จ.ตาก – จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 16-19 มกราคม 2563

621219